Slovenský šachový zväz                                                                 

Komisia pre náborové turnaje mládeže

 

 

 

G R A N D       P R I X     M L Á D E Ž E     2 0 1 2 / 2 0 1 3

 Seriál náborových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov

 

Súťažný poriadok

 

  1. CIEĽ  GRAND  PRIX  MLÁDEŽE

Cieľom GRAND PRIX MLÁDEŽE (ďalej GPX) je podpora organizácie náborových šachových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov, vytvorenie a udržanie národnej série na systéme dlhodobého hodnotenia s postupom do celoštátneho finálového turnaja              na základe vopred určených postupových kritérií. GPX je aj seriálom turnajov pre deti zapojené do projektu Šach na školách (ďalej CIS). V rámci GPX budú samostatne vyhodnotení najaktívnejší jednotlivci a školy zapojené do CIS.

 

  1. ÚČASTNÍCI  GPX

Právo účasti v GPX majú členovia Slovenského šachového zväzu narodení 01. 01. 1999 a mladší s národným ratingom k 01. 09. 2012 maximálne 1400 bodov alebo FIDE ratingom k 01.09.2012 maximálne 1200 bodov, aj neregistrovaní hráči narodení 01.01.1999 a mladší s trvalým pobytom na území SR. Hráči v kategórii do 8 rokov (narodení 01.01.2005 a mladší) môžu štartovať v GPX bez ohľadu na rating.

 

  1. ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE

Súťaž vyhlasuje Výkonný výbor Slovenského šachového zväzu (VV SŠZ). Garantom za VV SŠZ je prezident SŠZ Ing. Martin Huba.
Súťaž riadi komisia pre náborové turnaje mládeže schválená Radou SŠZ.

     Pre sezónu 2012/2013 pracuje komisia v zložení:

      Rastislav Diviak – predseda komisie

Miroslav Roháček – podpredseda komisie

Rastislav Búry – webmaster

Tomáš Perička

Július Gajarský

Juraj Ivan

Darina Vaneková

Eduard Paňko

Milan Turzák

Katarína Kopnická

 

  1. SYSTÉM  SÚŤAZE

GPX  pozostáva z nasledujúcich etáp:

-          Základná časť (od 01. 09. 2012 do 26. 05. 2013)

-          Semifinálové turnaje (08. 06. alebo 09. 06. 2013)

-          Finálové turnaje (15. 06. alebo 16. 06. 2013)

 

      4.1 ZÁKLADNÁ  ČASŤ

GPX zahŕňa do dlhodobého hodnotenia základnej časti jednorazové turnaje alebo jednotlivé turnaje vyhlásenej série turnajov.
Každý započítateľný turnaj musí spĺňať nasledujúce náležitosti:

a)       započítateľný turnaj je jednodňový turnaj jednotlivcov odohraný na území SR od 01. 09. 2012  do 26. 05. 2013 s minimálnym hracím tempom 15 minút na partiu pre každého hráča (alebo alternatívne tempo s časovým bonusom) a s minimálnym počtom 7 kôl,

b)      turnaj nesmie mať štatút iného majstrovského turnaja organizovaného SŠZ (napr. Majstrovstvá SR v rapid šachu),

c)      turnaj musí byť otvorený pre všetkých hráčov spĺňajúcich podmienky účasti v GPX (bod 2 Súťažného poriadku GPX), turnaj musí byť určený pre mládež,

d)     turnaj musí byť zaradený do kalendára turnajov na webovej stránke GPX (gpx.jogo.sk) najmenej 2 týždne pred plánovaným dňom uskutočnenia zverejnením propozícií na stránke GPX. Zverejnenie propozícií na stránke klubu nenahrádza zverejnenie na stránke GPX. Zásadne nemôže byť do série GPX zaradený turnaj, ktorý nebol vopred zaradený do kalendára a neboli zverejnené propozície v uvedených termínoch,

e)      turnaj kladie minimálne nároky na hráča, t.j. žiadne alebo minimálne štartovné (max. 2 eurá),

f)       odporúčame organizátorom odmeniť každého hráča v turnaji cenou v závislosti od možností organizátora.

 

 

  4.2 HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  V ZÁKLADNEJ  ČASTI

Výsledky jednotlivých turnajov sa vyhodnotia bežným spôsobom v súlade s propozíciami. Na základe týchto výsledkov sa rozdeľujú ceny a táto výsledková listina sa zverejňuje pri propagácii turnaja. Túto povinnosť má organizátor. Odporúčame organizátorom, aby v každom turnaji vyhodnotili aj víťazov jednotlivých kategórií.

Do dlhodobého hodnotenia jednotlivcov súťažiacich v GPX sa vypočítajú GPX body.             Z výsledkovej listiny sa vyradia všetci hráči, ktorí pre vek, rating alebo miesto bydliska             nespĺňajú podmienky pre zaradenie do GPX. Podľa poradia turnaja sa pridelia GPX body           do dlhodobého hodnotenia tak, že víťaz získa toľko bodov, koľko zostalo v upravenej výsledkovej listine hráčov. Druhý v  poradí dostane o bod menej, každý ďalší hráč má         o jeden bod menej ako hráč vo výsledkovej listine pred ním. Poslednému hráčovi tak zostane vždy 1 bod.

Najlepších 10 hráčov v upravenej výsledkovej listine turnaja navyše získa ďalšie body:

1.      miesto 20 bodov, 2. miesto 16 bodov, 3. miesto 13 bodov, 4. miesto 11 bodov, 5. miesto    

9 bodov, 6. miesto 7 bodov, 7. miesto 5 bodov, 8. miesto 3 body, 9. miesto 2 body, 10. miesto 1 bod.

Výsledky dlhodobého hodnotenia sa vedú oddelene v troch vekových kategóriách:              do 14, do 11 a do 8 rokov, osobitne u chlapcov a osobitne u dievčat. Pre určenie vekovej             kategórie je rozhodujúci dátum narodenia podľa kategorizácie FIDE t. j.  k 01. 01.                príslušných rokov.

             V súťažnom ročníku 2012/2013 sa budú vyhodnocovať tieto kategórie:

               CH 08 – chlapci narodení 1.1.2005 a ml.      D 08 – dievčatá narodené 1.1.2005 a ml.

            CH 11 – chlapci narodení 1.1.2002 a ml.      D 11 – dievčatá narodené 1.1.2002 a ml.     

            CH 14 – chlapci narodení 1.1.1999 a ml.      D 14 – dievčatá narodené 1.1.1999 a ml.                                                                                             

Každému hráčovi sa do konečného výsledku z celej série GPX započíta 6 najlepších             výsledkov. V prípade rovnosti bodov pri záverečnom hodnotení je lepšie umiestnený             mladší hráč.

Celkové poradie jednotlivých kategórií sa vyhodnocuje zvlášť pre tri semifinálové oblasti – Západnú (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), Strednú (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východnú (Prešovský a Košický kraj). GPX body je možné získať na turnajoch GPX na celom území SR (napríklad hráč z Bratislavy môže získať body aj na turnaji v Košiciach a opačne), hráč však bude uvedený len v celkovom poradí oblasti, do ktorej patrí podľa sídla klubu (školy), ak takého kritéria niet, tak podľa trvalého bydliska hráča.

 

      4.3 SEMIFINÁLE A FINÁLE

Semifinálová fáza GPX sa odohrá zvlášť v Západnej oblasti (Bratislavský, Trnavský,             Trenčiansky a Nitriansky kraj), v Strednej oblasti (Žilinský a Banskobystrický kraj) a vo Východnej oblasti (Prešovský a Košický kraj) formou uzavretých turnajov po 10 účastníkoch. Každá kategória bude mať v každej oblasti vlastný semifinálový turnaj.

            Právo účasti v semifinálovom turnaji príslušnej oblasti má z každej kategórie:

-          Najlepších 9 hráčov podľa poradia základnej časti v príslušnej oblasti.

-          Hráč s divokou kartou od usporiadateľa (1 hráč).

V prípade, že niektorí z postupujúcich hráčov neprejavia záujem o účasť, organizátor             semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa celkového poradia semifinálovej oblasti. 

          

Do celoštátneho finále postúpia traja najlepší hráči z každého semifinálového turnaja (9 hráčov). 10. postupové miesto získa hráč umiestnený na 4.mieste v semifinálovom turnaji v tej oblasti, z ktorej sa v základnej časti zúčastnil v danej kategórii najvyšší počet hráčov s aspoň 3 odohratými turnajmi. Náhradníkom za postupujúceho hráča je vždy ďalší hráč v poradí príslušného semifinálového turnaja. Finále sa teda odohrá v každej kategórii formou uzavretého turnaja s 10 hráčmi.

Organizátorov semifinále a finále GPX na základe konkurzu vyberá Komisia                             pre náborové turnaje mládeže a schvaľuje Výkonný výbor SŠZ. Hráči sú povinní prihlásiť sa na semifinálový a finálový turnaj vopred - do určeného termínu. Po tomto termíne majú právo prihlásiť sa aj náhradníci, do naplnenia určeného počtu. Organizátor vydá propozície najmenej 6 týždňov pred plánovanou akciou.

 

  1. PODPORA  ORGANIZÁTOROV

SŠZ poskytne podporu vo výške 250,- € na semifinále v každej oblasti (západ, stred, východ) a 400 EUR na finále GPX. Okrem toho budú odmenení najlepší a najaktívnejší organizátori. Kritériá na hodnotenie organizátorov budú zverejnené na stránke GPX.

 

  1. POVINNOSTI   ORGANIZÁTORA  TURNAJA

            Organizátor je povinný:

a)      zabezpečiť vydanie propozícií podujatia s dostatočným časovým predstihom, zaslať ich na adresu rasto.diviak@gmail.com a požiadať o zaradenie do série (4.1, bod d),

b)      bezodkladne po ukončení turnaja zaslať na adresu rasto.diviak@gmail.com výsledky      v elektronickej forme so zvýšeným dôrazom na kompletnosť dátumov narodenia hráčov za účelom ich zaradenia do príslušných kategórií. Akceptujú sa len výsledky vo forme súborov programu Swiss-Manager (.TUNx  alebo .TUN), prípadne v MS Excel (.xls alebo .xlsx),

c)      čo najskôr po turnaji (ideálne je spolu s výsledkami) zaslať na adresu rasto.diviak@gmail.com odkazy na fotogalérie z turnaja,

d)     zabezpečiť atraktívnosť turnaja a GPX vhodnou propagáciou a cenami (podľa možností organizátora - 4.1, bod f).

e)      propagovať GPX uvedením adresy webovej stránky GPX (http://gpx.jogo.sk) do propozícií turnaja

 

  1. POVINNOSTI   KOMISIE  PRE NÁBOROVÉ TURNAJE MLÁDEŽE

Komisia je povinná:

a)      vydať každoročne Súťažný poriadok GPX,

b)      viesť kalendár schválených súťaží,

c)      viesť evidenciu skončených súťaží a celkové hodnotenie hráčov v jednotlivých kategóriách,

d)     propagovať GPX a podporovať organizátorov turnajov,

e)      viesť evidenciu organizátorov a ich hodnotenie.

f)       vyhodnotiť najaktívnejších členov CIS a najaktívnejšie školy zapojené do CIS v rámci GPX

 

  1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Súťažný poriadok vypracovala Komisia pre náborové turnaje mládeže. Bol schválený VV SŠZ dňa... a je platný a účinný od 1.9.2012.