Liga mládeže Spiša (LMS) 2011/2012

za podpory Krajských šachových zväzov Košice a Prešov a ako súčasť seriálu

ŠACHOVÁ GRAND - PRIX

vyhláseného Slovenským šachovým zväzom

 

Súťažný poriadok

 

Charakteristika súťaže : dlhodobá súťaž jednotlivcov chlapcov a dievčat je organizovaná pre zabezpečenie masového rozvoja šachu na východe Slovenska. Je určená pre mládež narodenú po 1.1.1992. Súťaž resp. jej jednotlivé turnaje sa uchádzajú o zaradenie do seriálu GRAND-PRIX vyhlásenej SŠZ, preto rešpektujú súťažný poriadok GPX .

 

Organizátor a riadiaci orgán : výbor zložený z hlavných organizátorov jednotlivých kôl a riaditeľa.  

 

Model dlhodobej súťaže :

  1. Súťaž pozostáva z jednotlivých turnajov organizovaných ako OPEN v rôznych mestách a obciach regiónu „SPIŠ“ (okres: Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica).
  2. Právo účasti na jednotlivých turnajoch: všetci narodení v roku 1992 a neskôr.

Do celkového hodnotenia je zaradený každý hráč s trvalým pobytom na území SPIŠA.

  1. Počet turnajov: 5 až 6

do celkového hodnotenia LMS sa každému hráčovi z regiónu Spiš započítajú:

a)      pri počte 5 turnajov - štyri najlepšie bodové hodnotenia z jednotlivých turnajov,

b)      pri počte 6 turnajov - päť najlepších bodových hodnotení z jednotlivých turnajov.

  1. Jeden turnaj pre všetky vekové kategórie (rok narodenia) hraný švajčiarskym systémom

CH19 a D19 1992-1997; CH14 a D14 1998-2000; CH11 a D11 2001-2003; CH08 a D08 2004 a mladší.

  1. Bodové hodnotenie hráčov pre celkové hodnotenie LMS:

Po každom turnaji sa zostaví poradie hráčov v každej kategórii samostatne pre dievčatá aj chlapcov (iba hráči Spiša).

Prvý dostane 100 bodov, druhý 99, tretí 98 atď.

  1. Ceny:

Traja najlepší v každej kategórii samostatne dievčatá a chlapci  – diplom, medaila, vecná cena; víťazi kategórií – pohár.

Podmienka pre udelenie cien – účasť na minimálne 3 turnajoch.

 

Organizácia jednotlivých turnajov:

1.    Prihlásený organizátor zabezpečuje turnaj po všetkých stránkach (vedenie turnaja, ceny, rozhodcov, výber štartovného, výpočtovú techniku a jej obsluhu, občerstvenie, vyhodnotenie kola a jeho odovzdanie vedúcim družstiev a riaditeľovi LMS).

2.    Organizátor zašle propozície turnaja,  ktoré budú vychádzať z tohto hracieho poriadku  riaditeľovi LMS na ajlo@pobox.sk a tiež na fkopnicky@chello.sk 17 dní pred jeho konaním.

3.    Systém hry - švajčiarsky, hrací čas 2 x 15-20 min, min. počet turnajových kôl 7, platia pravidlá pre Rapid šach.

4.    Kritéria pre poradie v turnaji: body, stredný Buchholz, Buchholz, progress, nižší vek.

5.    Štartovné 1 €:

z toho:             0,60 € - občerstvenie pre hráča a ceny do turnaja;

0,40 € - ceny pre záverečné vyhodnotenie LMS – túto čiastku za každého hráča organizátor odovzdá riaditeľovi LMS.

6.    Ceny: Minimálne traja najlepší v každej vekovej kategórii samostatne dievčatá a chlapci – diplom + vecná cena. Organizátor podľa svojich možností môže udeliť aj ďalšie ceny.

7.    Riaditeľ turnaja zabezpečí: zaradenie turnaja do seriálu GPX, zverejnenie turnaja a jeho výsledkov na www.lms.chess.sk, www.gpx.jogo.sk, www.chess.sk.

 

 

 

 

V Poprade 22.10.2011

                                                                                                      Mgr. Miloslav Cisko

                                                                                                             riaditeľ LMS