Slovenský šachový zväz                                                                 

Komisia pre náborové turnaje mládeže

 

 

 

G R A N D       P R I X     M L Á D E Ž E     2 0 1 1 / 2 0 1 2

 Seriál náborových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov

 

Súťažný poriadok

 

  1. CIEĽ  GRAND  PRIX  MLÁDEŽE

Cieľom GRAND PRIX MLÁDEŽE (ďalej GPX) je podpora organizácie náborových šachových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov, vytvorenie a udržanie národnej série na systéme dlhodobého hodnotenia s postupom do celoštátneho finálového turnaja na základe vopred určených postupových kritérií.

 

  1. ÚČASTNÍCI  GPX

Právo účasti v sérii GPX majú hráči do 14 rokov (narodení 01. 01. 1998 a mladší) s národným ratingom k 01. 09. 2011 maximálne 1400 bodov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR alebo sú členmi Slovenského šachového zväzu. Hráči s FIDE ratingom sa nezapočítavajú do GPX.

Hráči, ktorí patria do kategórie do 8 rokov (narodení 01.01.2004 a mladší), môžu štartovať v GPX bez ohľadu na rating.

 

  1. ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE

Súťaž vyhlasuje Výkonný výbor Slovenského šachového zväzu (VV SŠZ). Garantom za VV SŠZ je prezident SŠZ Ing. Martin Huba.
Súťaž riadi komisia pre náborové turnaje mládeže schválená VV SŠZ.

     Pre sezónu 2011/2012 pracuje komisia v zložení:

      Rastislav Diviak – predseda komisie

Miroslav Roháček – podpredseda komisie

Rastislav Búry – webmaster

Tomáš Perička

Július Gajarský

Juraj Ivan

Danka  Vaneková

Vladislav Novák

Milan Turzák

Katarína Kopnická

 

  1. SYSTÉM  SÚŤAZE

GPX  pozostáva z nasledujúcich etáp:

-          Základná časť (od 01. 09. 2011 do 20. 05. 2012)

-          Semifinálové turnaje (02. 06. alebo 03. 06. 2012)

-          Finálové turnaje (16. 06. alebo 17. 06. 2012)

 

      4.1 ZÁKLADNÁ  ČASŤ

GPX zahŕňa do dlhodobého hodnotenia základnej časti jednorazové turnaje alebo jednotlivé turnaje vyhlásenej série turnajov.
Každý započítateľný turnaj musí spĺňať nasledujúce náležitosti:

a)     započítateľný turnaj je jednodňový turnaj jednotlivcov odohraný na území SR od 01. 09. 2011  do 20. 05. 2011 s minimálnym hracím tempom 15 minút na partiu pre každého hráča (alebo alternatívne tempo s časovým bonusom) a s minimálnym počtom 7 kôl,

b)      turnaj nesmie mať štatút iného majstrovského turnaja organizovaného SŠZ (napr. Majstrovstvá SR v rapide),

c)      turnaj musí byť otvorený pre všetkých hráčov spĺňajúcich podmienky účasti v GPX (bod 2 Súťažného poriadku GPX), turnaj musí byť určený pre mládež,

d)     turnaj musí byť zaradený do kalendára turnajov na webovej stránke GPX (gpx.jogo.sk) najmenej 2 týždne pred plánovaným dňom uskutočnenia zverejnením propozícií na stránke GPX. Zverejnenie propozícií na stránke klubu nenahrádza zverejnenie na stránke GPX. Zásadne nemôže byť do série GPX zaradený turnaj, ktorý nebol vopred zaradený do kalendára a neboli zverejnené propozície v uvedených termínoch,

e)      turnaj kladie minimálne nároky na hráča, t.j. žiadne alebo minimálne štartovné (max. 2 eurá),

f)       odporúčame organizátorom odmeniť každého hráča v turnaji cenou.

 

   

 

  4.2 HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  V ZÁKLADNEJ  ČASTI

Výsledky jednotlivých turnajov sa vyhodnotia bežným spôsobom v súlade s propozíciami. Na základe týchto výsledkov sa rozdeľujú ceny a táto výsledková listina sa zverejňuje pri propagácii turnaja. Túto povinnosť má organizátor. Odporúčame organizátorom, aby v každom turnaji vyhodnotili aj víťazov jednotlivých kategórií.

Do dlhodobého hodnotenia jednotlivcov súťažiacich v GPX sa vypočítajú GPX body. Z výsledkovej listiny sa vyradia všetci hráči, ktorí pre vek, rating alebo miesto bydliska nespĺňajú podmienky pre zaradenie do GPX. Podľa poradia turnaja sa pridelia GPX body do dlhodobého hodnotenia tak, že víťaz získa toľko bodov, koľko zostalo v upravenej výsledkovej listine hráčov. Druhý v  poradí dostane o bod menej, každý ďalší hráč má o jeden bod menej ako hráč vo výsledkovej listine pred ním. Poslednému hráčovi tak zostane vždy 1 bod.

Najlepších 10 hráčov v upravenej výsledkovej listine turnaja navyše získa ďalšie body:

1.  miesto 20 bodov, 2. miesto 16 bodov, 3. miesto 13 bodov, 4. miesto 11 bodov, 5. miesto 9 bodov, 6. miesto 7 bodov, 7. miesto 5 bodov, 8. miesto 3 body, 9. miesto 2 body, 10. miesto 1 bod.

Výsledky dlhodobého hodnotenia sa vedú oddelene v troch vekových kategóriách: do 14, do 11 a do 8 rokov, osobitne u chlapcov a osobitne u dievčat. Pre určenie vekovej             kategórie je rozhodujúci dátum narodenia podľa kategorizácie FIDE t. j.  k 01. 01. príslušných rokov.

           V súťažnom ročníku 2011/2012 sa budú vyhodnocovať tieto kategórie:

               CH 08 – chlapci narodení 1.1.2004 a ml.      D 08 – dievčatá narodené 1.1.2004 a ml.

           CH 11 – chlapci narodení 1.1.2001 a ml.      D 11 – dievčatá narodené 1.1.2001 a ml.

           CH 14 – chlapci narodení 1.1.1998 a ml.      D 14 – dievčatá narodené 1.1.1998 a ml.

 

Každému hráčovi sa do konečného výsledku z celej série GPX započíta 5 najlepších výsledkov. V prípade rovnosti bodov pri záverečnom hodnotení je lepšie umiestnený             mladší hráč.

Celkové poradie jednotlivých kategórií sa vyhodnocuje zvlášť pre dve semifinálové oblasti – Západnú a Východnú. GPX body je možné získať na turnajoch GPX na celom území SR (napríklad hráč z Bratislavy môže získať body aj na turnaji v Košiciach a opačne), hráč však bude uvedený len v celkovom poradí oblasti, do ktorej patrí podľa sídla klubu (školy).

 

 

 

      4.3 SEMIFINÁLE A FINÁLE

Semifinálová fáza GPX sa odohrá zvlášť v Západnej oblasti (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj) a vo Východnej oblasti (Žilinský, Banskobystrický,             Prešovský a Košický kraj) formou uzavretých turnajov po 10 účastníkoch. Každá kategória bude mať v každej oblasti vlastný semifinálový turnaj.

            Právo účasti v semifinálovom turnaji príslušnej oblasti má z každej kategórie:

-          Najlepších 9 hráčov podľa poradia základnej časti v príslušnej oblasti.

-          Hráč s divokou kartou od usporiadateľa (1 hráč).

V prípade, že niektorí z postupujúcich hráčov neprejavia záujem o účasť, organizátor semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa celkového poradia semifinálovej oblasti. 

          

 Do celoštátneho finále postúpia piati najlepší hráči z každého semifinálového turnaja. Náhradníkom za postupujúceho hráča je vždy ďalší hráč v poradí príslušného             semifinálového turnaja. Finále sa teda odohrá v každej kategórii formou uzavretého turnaja s 10 hráčmi.

Organizátorov semifinále a finále GPX na základe konkurzu vyberá Komisia pre náborové turnaje mládeže a schvaľuje Výkonný výbor SŠZ. Hráči sú povinní prihlásiť sa na semifinálový a finálový turnaj vopred - do určeného termínu. Po tomto termíne majú právo prihlásiť sa aj náhradníci, do naplnenia určeného počtu. Organizátor vydá propozície najmenej 4 týždne pred plánovanou akciou.

 

  1. PODPORA  ORGANIZÁTOROV

SŠZ poskytne podporu vo výške 20,-- € na každý turnaj GPX v kalendárnom roku 2011 v mieste (mesto alebo obec) kde sa už GPX hrala v niektorom z minulých ročníkov, v ktorom sa zúčastní minimálne 60 hráčov, spĺňajúcich podmienky zaradenia do celkového poradia GPX. SŠZ poskytne podporu vo výške 20,-- € na každý turnaj GPX v kalendárnom roku 2011 v mieste (mesto alebo obec), kde sa GPX nikdy v minulých ročníkoch nehrala, v ktorom sa zúčastní minimálne 30 hráčov, spĺňajúcich podmienky zaradenia do celkového poradia GPX. Výška podpory turnajov v kalendárnom roku 2012 bude schválená neskôr.

 

  1. POVINNOSTI   ORGANIZÁTORA  TURNAJA

            Organizátor je povinný:

a)      zabezpečiť vydanie propozícií podujatia s dostatočným časovým predstihom, zaslať ich na adresu rasto.diviak@gmail.com a požiadať o zaradenie do série (4.1, bod d),

b)      bezodkladne po ukončení turnaja zaslať na adresu rasto.diviak@gmail.com výsledky v elektronickej forme so zvýšeným dôrazom na kompletnosť dátumov narodenia hráčov za účelom ich zaradenia do príslušných kategórií. Akceptujú sa len výsledky vo forme súborov programu Swiss-Manager (.TUNx  alebo .TUN), prípadne v MS Excel (.xls alebo .xlsx),

c)      zabezpečiť atraktívnosť turnaja a GPX vhodnou propagáciou a cenami (4.1, bod f).

 

  1. POVINNOSTI   KOMISIE  PRE NÁBOROVÉ TURNAJE MLÁDEŽE

Komisia je povinná:

a)      vydať každoročne rozpis súťaže,

b)      viesť kalendár schválených súťaží,

c)      viesť evidenciu skončených súťaží a celkové hodnotenie hráčov v jednotlivých kategóriách,

d)     propagovať GPX a podporovať organizátorov turnajov,

e)      viesť evidenciu organizátorov a ich hodnotenie.

 

 

Vypracoval:    Rastislav Diviak

                        predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže