Liga mládeže Spiša 2009/2010

za podpory Krajských šachových zväzov Košice a Prešov a ako súčasť seriálu

ŠACHOVÁ GRAND - PRIX

vyhláseného Slovenským šachovým zväzom

 

Súťažný poriadok

 

Charakteristika súťaže : dlhodobá súťaž jednotlivcov chlapcov a dievčat je organizovaná pre zabezpečenie masového rozvoja šachu na východe Slovenska. Je určená pre mládež narodenú po 1.1.1990. Súťaž resp. jej jednotlivé turnaje sa uchádzajú o zaradenie do seriálu GRAND-PRIX vyhlásenej SŠZ, preto rešpektujú súťažný poriadok GPX .

 

Organizátor a riadiaci orgán : výbor zložený z hlavných organizátorov jednotlivých kôl a riaditeľa  

 

Model súťaže :

a) súťaž pozostáva z jednotlivých kôl organizovaných ako Open turnaje v rôznych mestách, ktoré sú vyhodnocované v určených vekových kategóriách, každá kategória samostatne s ocenením detí bez rozdielu bydliska, účasť voľná, okrem veku bez obmedzení

b) zároveň výsledky jednotlivých kôl sú započítavané do celkového hodnotenia LMS s ocenením iba detí z usporiadajúcich okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica čiže Spiša.

1.    Počet kôl - 5

2.    Počet kôl hodnotených do celkového poradia LMS - 4  (štyri najlepšie výsledky hráča)

3.    Organizovanie jednotlivých kôl budú zabezpečovať prihlásení organizátori po všetkých stránkach (vedenie turnaja, ceny, rozhodcov, výber štartovného, výpočtovú techniku a jej obsluhu, občerstvenie, vyhodnotenie kola a jeho odovzdanie vedúcim družstiev a riaditeľovi LMS).

Organizátor  zašle riaditeľovi LMS propozície turnaja 20 dní pred jeho konaním. pričom určia miesto konania turnaja a propozície kola, ktoré budú vychádzať z tohto hracieho poriadku. Propozície a výsledky jednotlivých kôl budú zasielané e-mailom a uverejňované na našej stránke www.lms.chess.sk ale aj na www.gpx.jogo.sk, www.c7c5.com www.sachovespravy.eu.       

4.    V každom kole bude 1 spoločný turnaj pre všetky vekové kategórie:

A vek. kategória nar. r. 1990-1993, B nar. r. 1994-1995, C kategória nar. r. 1996-1998, D nar. 1999-2001, E nar. 2002 a mladší

Vyhodnotenie bude po jednotlivých kategóriách.

Systém hry - švajčiarsky, hrací čas 2 x 15-20 min, min. počet turnajových kôl 7, platia pravidlá pre Rapid šach.

Štartovné – v každom kole maximálne 30,- Sk (1 €) z toho - 10 Sk (0,30 €) povinný odvod na ceny za konečné poradie v záverečnom turnaji (odovzdá sa riaditeľovi LMS), 15 Sk (0,50 €) občerstvenie detí (keks a malý džús), zostatok na ceny v kole (doplnok ku vlastným sponzorom)

5.    Ceny - vecné

    - v každom kole - minimálne 3 najlepší vo vekovej kategórii (bez rozdielu pohlavia)

- ďalšie ceny tak, ako určí a zabezpečí usporiadateľ 

     - v celkovom poradí - 3 najlepší vo vekovej kategórii (bez rozdielu pohlavia) a najlepšie dievčatá v 

     kategórii mladších (A+B+C) a starších (D+E) ocenený - diplom, medaila, vecná cena, pre víťaza pohár.

6.    Finančné zabezpečenie

-  kolo - organizátori kola sponzorsky a zo štartovného, po súťažnom ročníku bude rozdelená dotácia SŠZ na všetkých organizátorov ŠGP na Slovensku podľa kľúča stanoveného v súťažnom poriadku ŠGP  

-  celkové hodnotenie - výbor LMS z odvodu zo štartovného, dotácie z KŠZ Košice a Prešov a sponzorov

7.    Hodnotenie - pre poradie v turnaji rozhodujú kritéria - body, Stredný Buchholz, Buchholz, Progress, nižší vek  

-       pre pridelenie cien v jednotlivých kolách v jednotlivých kategóriách rozhoduje poradie v turnaji

-       jednotlivci získavajú za umiestnenie v jednotlivých kolách body, ktorých súčet určuje poradie v celkovom hodnotení LMS – víťaz každej kategórie 100 bodov, druhý 99, tretí 98 atď. Pri rovnosti bodov rozhoduje nižší vek súťažiaceho. Dievčatá budú vyhodnotené podľa celkovej tabuľky.

 

8.      Iné  - každý, kto chce, aby mu boli zasielané propozície a výsledky e-mailom, oznámi svoju e-adresu na  fkopnicky@chello.sk.

 

 

 

 V Poprade 11.10.2009                                                      Ing. Katarína Kopnická, riaditeľ LMS