Slovenský šachový zväz

 

 

G R A N D       P R I X     M L Á D E Ž E     2 0 0 9   –   2 0 1 0

 seriál náborových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov

 

Súťažný poriadok

 

 1. CIEĽ  GRAND  PRIX  MLÁDEŽE
  Cieľom GRAND PRIX MLÁDEŽE (ďalej GPX) je podpora organizácie náborových šachových turnajov mládeže v kategórii jednotlivcov, vytvorenie a udržanie národnej série na systéme dlhodobého hodnotenia s postupom do celoštátneho finálového turnaja na základe vopred určených postupových kritérií.

 

 1. ÚČASTNÍCI  GPX

Právo účasti v sérii GPX majú hráči do 14 rokov (narodení 01. 01. 1996 a mladší) s národným ratingom k 01. 09. 2009 maximálne 1550 bodov s trvalým pobytom na území SR.

Do celkového poradia GPX nebudú zaradení hráči, ktorí na MSR mládeže 2009 v kategórii C12 alebo C14 dosiahli 6 alebo viac bodov a hráčky, ktoré na MSR mládeže 2009 získali medailu v kategórii D12 alebo D14.

 

 1. ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE
  Súťaž vyhlasuje Výkonný Výbor Slovenského šachového zväzu (VV SŠZ). Garantom za VV SŠZ je prezident SŠZ Ing. Martin Huba.
  Súťaž riadi subkomisia (ďalej len K GPX) schválená VV SŠZ.

     Pre sezónu 2009/2010 pracuje subkomisia v zložení:

      Rastislav Diviak – predseda subkomisie

Ing. Rastislav Búry – webmaster

Ing. Miroslav Roháček

Ing. Jozef Hlaváčik

Danka Vaneková

Vladislav Novák

Ing. Milan Turzák

 

 1. SYSTÉM  SÚŤAZE
  GPX  pozostáva z nasledujúcich etáp:

-          Základná časť (od 15. 09. 2009 do 09. 05. 2010)

-          Semifinálové turnaje (22. 05. alebo 23. 05. 2010)

-          Finálový turnaj (05. 06. alebo 06. 06. 2009)

 

      4.1 ZÁKLADNÁ  ČASŤ

GPX zahŕňa do dlhodobého hodnotenia základnej časti jednorazové turnaje alebo jednotlivé turnaje vyhlásenej série turnajov.
Každý započítateľný turnaj musí spĺňať nasledujúce náležitosti :
a) započítateľný turnaj je jednodňový turnaj jednotlivcov odohraný na území SR od 15. 09. 2009  do 09. 05. 2010 s minimálnym hracím tempom 15 minút na partiu pre každého hráča (alebo alternatívne tempo s časovým bonusom) a s minimálnym počtom 7 kôl,
b) turnaj nesmie mať štatút iného majstrovského turnaja organizovaného SŠZ (napr. Majstrovstvá SR v rapide),
c) turnaj musí byť určený pre hráčov spĺňajúcich podmienky účasti v GPX (bod 2 Súťažného poriadku GPX), do 14 rokov,
d) turnaj musí byť zaradený do kalendára turnajov na webstránke GPX (gpx.jogo.sk)

najmenej 2 týždne pred plánovaným dňom uskutočnenia zverejnením propozícii na stránke GPX. Zverejnenie propozícii na stránke klubu nenahrádza zverejnenie na stránke GPX. Zásadne nemôže byť do série GPX zaradený turnaj, ktorý nebol vopred zaradený do kalendára a neboli zverejnené propozície v uvedených termínoch,
e) turnaj kladie minimálne nároky na hráča t.j. žiadne alebo minimálne štartovné,

f) organizátor turnaja garantuje pre každého hráča cenu.

 

      4.2 HODNOTENIE  VÝSLEDKOV
    
       Výsledky jednotlivých turnajov sa vyhodnotia bežným spôsobom v súlade s  

            propozíciami. Na základe týchto výsledkov sa rozdeľujú ceny a táto výsledková listina   

            sa zverejňuje pri propagácii turnaja. Túto povinnosť má organizátor. 

            Do dlhodobého hodnotenia jednotlivcov súťažiacich v GPX sa vypočítajú GPX body.

            Z výsledkovej listiny sa vyradia všetci hráči, ktorí pre vek, rating, miesto bydliska  

            alebo umiestnenie na MSR mládeže nespĺňajú podmienky pre zaradenie do GPX.
            Podľa poradia turnaja sa pridelia GPX body do dlhodobého hodnotenia tak, že víťaz  

            získa toľko bodov, koľko zostalo v upravenej výsledkovej listine hráčov. Druhý v 

            poradí dostane o bod menej, každý ďalší hráč má o jeden bod menej ako hráč vo 

            výsledkovej listine pred ním. Poslednému hráčovi tak zostane vždy 1 bod.

            Výsledky dlhodobého hodnotenia sa vedú oddelene v troch vekových kategóriách: do 

            14, do 11 a do 8 rokov osobitne u chlapcov a osobitne u dievčat. Pre určenie vekovej

            kategórie je rozhodujúci dátum narodenia podľa kategorizácie FIDE t. j.  k 01. 01.

               príslušných rokov.

            V súťažnom ročníku 2009/2010 sa budú vyhodnocovať tieto kategórie:

               CH 08 – chlapci narodení 01. 01. 2002 a ml. D 08 – dievčatá narodené 01. 01. 2002 a ml.

            CH 11 – chlapci narodení 01. 01. 1999 a ml. D 11 – dievčatá narodené 01. 01. 1999 a ml.

            CH 14 – chlapci narodení 01. 01. 1996 a ml. D 14 – dievčatá narodené 01. 01. 1996 a ml.                                                                                            

 

            Každému hráčovi sa do konečného výsledku z celej série GPX započíta 5 najlepších 

            výsledkov. V prípade rovnosti bodov pri záverečnom hodnotení je lepšie umiestnený 

            mladší hráč.

            Celkové poradie jednotlivých kategórií sa vyhodnocuje zvlášť pre dve semifinálové

            oblasti – západnú a východnú. GPX body je možné získať na turnajoch GPX na celom

            území SR (napríklad hráč z Bratislavy môže získať body aj na turnaji v Košiciach a 

            opačne), hráč však bude uvedený len v celkovom poradí oblasti, do ktorej patrí podľa

            sídla klubu (školy).

 

      4.3 SEMIFINÁLE A FINÁLE

            Semifinálová fáza GPX sa odohrá zvlášť v západnej oblasti (Bratislavský, Trnavský, 

            Trenčiansky a Nitriansky kraj) a vo východnej oblasti (Žilinský, Banskobystrický,

            Prešovský a Košický kraj) formou uzavretých turnajov po 10 účastníkoch. Každá 

            kategória bude mať v každej oblasti vlastný semifinálový turnaj.

            Právo účasti v semifinálovom turnaji príslušnej oblasti má z každej kategórie:

-          Najlepších 9 hráčov podľa poradia základnej časti v príslušnej oblasti

-          Hráč s divokou kartou od usporiadateľa (1 hráč)

            V prípade, že niektorí z postupujúcich hráčov neprejavia záujem o účasť, organizátor 

            semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa celkového poradia semifinálovej oblasti. 

          

            Do celoštátneho finále postúpia piati najlepší hráči z každého semifinálového turnaja. 

            Náhradníkom za postupujúceho hráča je vždy ďalší hráč v poradí príslušného   

            semifinálového turnaja.      

            Finále sa teda odohrá v každej kategórii formou uzavretého turnaja s 10 hráčmi.

 

            VV SŠZ určí každoročne organizátorov semifinále a finále GPX na základe konkurzu.
            Hráči sú povinní sa prihlásiť na semifinálový a finálový turnaj vopred - do určeného   

            termínu. Po tomto termíne majú právo prihlásiť sa aj náhradníci do naplnenia 

            určeného počtu.
            Organizátor vydá propozície najmenej 4 týždne pred plánovanou akciou.

 

 1. PODPORA  ORGANIZÁTOROV
  SŠZ poskytne podporu organizátorom súťaží vo výške 33 € na každý turnaj GPX, v ktorom sa zúčastní minimálne 50 hráčov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do celkového poradia GPX. VV SŠZ určí spôsob a podmienky čerpania a účel použitia dotácie (napr. zakúpenie medailí, pohárov, cien, prenájom miestností, mzdy rozhodcov a pod.).

   
 2. POVINNOSTI   ORGANIZÁTORA  TURNAJA

            Organizátor je povinný :

            a) zabezpečiť vydanie propozícií podujatia s dostatočným časovým predstihom, zaslať    ich na adresu rasto.diviak@gmail.com a požiadať o zaradenie do série (4.1, bod d)),
            b) bezodkladne po ukončení turnaja zaslať na adresu rasto.diviak@gmail.com

            výsledky v elektronickej forme so zvýšeným dôrazom na kompletnosť dátumov  

            narodenia hráčov za účelom ich zaradenia do príslušných kategórií,

            c) zabezpečiť atraktívnosť turnaja a GPX vhodnou propagáciou a cenami (4.1, bod f)).

 

 1. POVINNOSTI   KOMISIE  GPX

K GPX  je povinná:

            a) vydať každoročne rozpis súťaže,

            b) viesť kalendár schválených súťaží,

            c) viesť evidenciu skončených súťaží a celkové hodnotenie hráčov v jednotlivých           kategóriách,

            d) propagovať GPX a podporovať organizátorov turnajov,

            e) viesť evidenciu organizátorov a ich hodnotenie.
 

 1. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

            Súťažný poriadok GPX pre 2. ročník bol prerokovaný a schválený VV SŠZ dňa

            22. 10. 2009. Činnosti vyplývajúce z navrhovaných článkov Súťažného poriadku –

            registrácia a zverejňovanie propozícií turnajov môžu prebiehať od dňa zverejnenia na     

            web stránke SŠZ. 

 

Vypracoval:    Rastislav Diviak

                        predseda komisie GPX mládeže

 

 

Ing. Martin Huba

prezident SŠZ